تحقیق درباره محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

تحقیق درباره محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

تحقیق درباره محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:125

بخشی از متن

محدوديتهاي اصل آزادي پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي

در اسناد حقوق بشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

 

مقدمه

 

بخش اول: برنامه هاي ماهواره اي و آزادي پخش مستقيم

 

فصل اول – مفهوم و مبنا

 

گفتار اول: ارتباطات و سير تحول آن

 

گفتار دوم: ارتباطات ماهواره اي

 

فصل دوم – قلمرو آزادي پخش

 

گفتار اول: آزادي پخش ماهوار

 

گفتار دوم – عرف در منابع حقوقي

 

گفتار سوم – فضاي و آزادي پخش برنامه هاي ماهواره اي

 

بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدوديتهاي آزادي بيان و اطلاعات

 

فصل اول – حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي

 

گفتار اول:  چگونگي پيدايش حقوق بشر

 

گفتار دوم:  اهميت حقوق بشر و فهم آن

 

گفتار سوم:  اعلاميه جهاني حقوق بشر

 

گفتار چهارم: ميثاق هاي بين المللي مدني و سياسي

 

گفتار پنجم: حقوق آزادي اطلاعات و آزادي بيان